Integritetspolicy

INFORMATION TILL MEDLEMMAR

Som medlem hos Lidköpings Tekniska Förening (nedan ”föreningen”) samlas vissa personuppgifter in och behandlas på olika sätt. Nedan följer information om behandlingen samt om dina rättigheter som registrerad.

PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN

Föreningen sparar följande uppgifter: Medlemmens namn, adressuppgifter, telefonnummer och epostadress, titel, arbetsgivare och inträdesdatum. Dessutom sparas historiska uppgifter om medlemmens eventuella förtroendeuppdrag i föreningen.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är: Lidköpings Tekniska Förening, www.lidtekniska.se

Dataskyddsombud är:

Bo Ekström, tel. 0733-626 090, epost boekstrom@hotmail.com

För ytterligare information om föreningens hantering av personuppgifter, vänligen kontakta Bo Ekström.

Om du har synpunkter på hur föreningen hanterar dina personuppgifter har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen.

ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN OCH LAGLIG GRUND

Som medlem hos föreningen behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera medlemskapet och för att föreningen ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig.

All behandling som grundas på medlemmens samtycke kan medlemmen när som helst och utan förklaring återkalla genom att kontakta föreningen. Därmed upphör samtidigt medlemmens medlemskap i föreningen.

ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag eller föreskrifter, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till föreningen på det sätt och i den omfattning som krävs för att föreningen ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig som medlem.

LAGRING OCH GALLRING

Medlemmens personuppgifter sparas så länge medlemskapet kvarstår och därefter den tid som krävs för att avsluta medlemskapet på ett korrekt sätt.

DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD

När föreningen samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:

– Begära ett utdrag över de personuppgifter föreningen behandlar samt på vilket sätt de behandlas;

– Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter;

– Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras genom att samtidigt avsluta medlemskapet i föreningen.

– När dataskyddsförordningen börjar tillämpas nyttja rätten till dataportabilitet.

Vid frågor angående hanteringen av dina personuppgifter, vänligen kontakta föreningen på tel. 0733-626 090

SÄKERHET

Föreningen vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal har tillgång till identifierbara personuppgifter.

ÖVRIGT

Föreningens webbplatser kan innehålla olika bloggar, forum, wikis och andra social mediaapplikationer eller tjänster som tillåter dig att dela innehåll med andra användare (kollektivt ”Social Mediaapplikationer). Alla personuppgifter eller annan information som du bidrar med i någon Social mediaapplikation kan läsas, inhämtas och användas av andra användare av denna Social mediaapplikation, över vilka vi har lite eller ingen kontroll. Därför tar vi inget ansvar för någon annan användares användning eller missbruk av information som du bidragit med i någon Social mediaapplikation.