Första årsmötet 1948

Första årsmötet hölls 1948-12-14

Följande styrelse valdes

Ordförande Nils-Erik Ydrén, överingenjör Rörstrand
Vice ordförande Sven Abrahamsson, ingenjör LMV
Sekreterare Gösta Hultberg, driftsingenjör Lidköpings stad
Vice sekreterare Ragnar Åstrand, civilingenjör Inst. Firma R.G. Åstrand
Skattmästare Nils Vult von Steijern, ingenjör Rörstrand
Ledamot Gunnar Schröder, civilingenjör Svenska Sockerfabriks AB
Ledamot Arne Floberg, civilingenjör Rörstrand
Suppleant Per Sylvan, civilingenjör Skånska Cement AB Hällekis
Suppleant Sune Wilhelmsson, ingenjör Ind. AB Plastics, Skara
Suppleant Stig Olof Smedegård, lantmätare Lantmäteristaten Lidköping
Suppleant Nils Artig, byggnadsingenjör Karlsson & Artig
Klubbmästare Walter Loewe, ingenjör LMV
Vice klubbmästare Per Linderoth, ingenjör Rörstrand

Årsavgiften fastställdes till 10 kr.

Paragraf 10 i stadgarna fastställdes med betydelsen att ordinarie sammanträdesdag skulle vara tredje tisdagen i månaderna januari – maj och oktober – december.

Överingenjör N.T. Nilsson, AB Max Sievert, Ulvsunda, höll ett föredrag med titeln ” Några nyare ugnstyper för verkstadsindustrin”.

Den på styrelsemötet den 26 oktober beslutade stående punkten på dagordningen ”Kvällens kvart” var tillfälligt indragen. Kvällens kvart innebar att man, förutom det ordinarie föredraget, borde försöka få någon som höll ett kort anförande över något intressant ämne.


Det konstituerande mötet