Stadgar för Lidköpings Tekniska Förening

Stadgarna är antagna dels vid ordinarie årsmötet 2015-04-22, dels vid ett extra föreningsmöte 2015-05-27.

§ 1 Namn och säte

Föreningens namn är Lidköpings Tekniska Förening. Föreningen har sitt säte i Lidköping.

§ 2 Form och ändamål

Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.
Föreningen har till ändamål att genom studiebesök och föredrag låta medlemmar ta del av utvecklingen inom det industriella området. Dessutom skall föreningen genom kamratliga samkväm verka för god sammanhållning medlemmar emellan.

§ 3 Medlemskapet

Det finns tre olika former för medlemskap: Ordinarie medlem, hedersmedlem och stödjande medlem. Medlemskapet förutsätter att stadgarna godtas och att medlemsavgiften betalas.

Som ordinarie medlem kan inväljas tekniskt intresserad person som anses kunna främja föreningens syfte.

Ansökan om inval som ordinarie medlem skall ske skriftligen på avsedd blankett som finns tillgänglig på föreningens hemsida. Inval sker vid styrelsemöte genom omröstning. Vid val fordras minst 3/4 majoritet, varvid minst fyra styrelseledamöter skall deltaga.

Som hedersmedlem kan årsmötet, på styrelsens enhälliga förslag, välja person som på ett förtjänstfullt sätt gagnat föreningen.

Som stödjande medlem kan företag eller institution, på styrelsens enhälliga förslag, väljas på årsmötet.

Meddelande om inval sker genom att inbjudan skickas till nästföljande sammankomst  tillsammans med information om adressen till föreningens hemsida och föreningens stadgar.

Alla medlemmar har närvarorätt och yttranderätt på alla medlemsmöten och årsmöten.

§ 4 Medlemsavgifter

Ordinarie medlemmar erlägger en avgift per kalenderår vars storlek bestäms av årsmötet. Avgiften skall vara föreningen tillhanda senast sista februari. Medlem invald i januari till och med september erlägger full avgift snarast efter att besked om inval erhållits. Medlem invald i oktober till och med december erlägger ingen avgift för innevarande år.

Hedersmedlem  erlägger ingen medlemsavgift.

Stödjande medlem erlägger en avgift vars storlek bestäms av årsmötet.

§ 5 Utträde

Medlem som önskar utgå ur föreningen kan skriftligen eller muntligen meddela någon av styrelsens ledamöter detta. Utträdet skall protokollföras på nästa styrelsemöte.

Medlem som trots  två påminnelser ej erlagt årsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller att medlem på annat sätt agerar i strid mot föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall vara enhälligt. Orsaken till uteslutningen skall anges i protokollet.

§ 6 Revisorer

Årsmötet utser två revisorer. De väljs på två år och på sådant sätt att en revisor väljs varje år. Dessa har att granska föreningens räkenskaper och den av styrelsen angivna verksamhetsberättelsen jämte under året förda protokoll, inventera föreningens tillhörigheter samt senast en vecka före årsmötet till styrelsen överlämna revisionsberättelse vari ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrkes.

§ 7 Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas senast i april månad. Kallelse ska ske minst tre veckor innan årsmötet. Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden som ska behandlas på mötet, detta ska dock ske senast 14 dagar innan mötets genomförande. Dagordning och övriga underlag skall finnas tillgängliga för föreningens medlemmar på föreningens hemsida senast sju dagar innan årsmötet.

§ 8 Ärenden på årsmötet

På årsmötet skall följande frågor finnas med på dagordningen:

  1. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
  2. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare.
  3. Fastställande av dagordning.
  4. Fastställande av röstlängd.
  5. Årsmötets behöriga utlysande.
  6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning.
  7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning.
  8. Fastställande av medlemsavgiften för nästa år.
  9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
  10. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag.
  11. Val av ordförande på två år. (jämna år)
  12. Val av vice ordförande på två år. (udda år)
  13. Val av kassör på två år. (udda år)
  14. Val av sekreterare på två år. (jämna år)
  15. Val av klubbmästare på två år. (udda år)
  16. Val av ledamot på två år. (jämna år)
  17. Val av två suppleanter på ett år.
  18. Val av två revisorer på två år (en revisor väljs varje år).
  19. Val av två valberedare på ett år.
  20. Mötet avslutas.

§ 9 Extra årsmöte

Om revisorerna, styrelsen eller 1/3 av medlemmarna i föreningen så kräver, skall extra årsmöte hållas. Kallelse skall skickas till medlemmarna minst två veckor i förväg tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett mötet behandlas.

§ 10 Beslutsformer

För föreningens möten gäller att endast närvarande medlemmar har rösträtt. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal fäller ordförandens röst utslag utom i frågan om val, då lotten skall avgöra. För ärenden som behandlar ändring av stadgar eller föreningens upplösning gäller speciella regler.

§ 11 Styrelsen

Styrelsen är, när årsmötet ej är samlat, föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen skall bestå av sex ledamöter och två suppleanter. Samtliga ordinarie ledamöter väljs på två år och på så sätt att halva styrelsen väljs varje år.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig när ordföranden eller vice ordförande samt ytterligare tre  ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande (eller vice ordförande om ordförande ej är närvarande) utslagsröst.

§ 12 Firmatecknare

Firmatecknare är ordförande och kassör var för sig.

§ 13 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är kalenderår, 1 januari till och med 31 december.

§ 14 Stadgeändring

Stadgeändringar kan endast beslutas vid två på varandra följande medlemsmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte. För att ändring skall ske erfodras att 2/3 av närvarande ordinarie medlemmar stöder förslaget vid vart och ett av dessa möten. I kallelse skall också anges att stadgeändring skall behandlas samt var ändringsförslagen finns tillgängliga.

Ändringar av stadgar om hur föreningens tillgångar skall användas vid upplösning får ej ske.

§ 15 Upplösning

Beslut om föreningens upplösning skall för att vara giltigt fattas vid två på varandra ordinarie medlemsmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte till vilka skriftlig kallelse med angivet ärende blivit utsänt till varje medlem.

Vid föreningens upplösning får ej dess tillgångar delas mellan medlemmar utan skall anslås till främjandet av teknisk utveckling som föreningen beslutar.

Beslut i dessa ärenden fordrar att 9/10 av de närvarande medlemmarna stöder förslaget vid vart och ett av dessa möten.